Nokia 1600 hjælp

background image

Brugervejledning til
Nokia 1600

9239736

4. udgave

background image

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet
RH-64 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende
direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EF.

En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal
produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere
skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også
ekstraudstyr, som er mærket med dette symbol.
Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret
husholdningsaffald.

Copyright© 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele
indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående
skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input
software Copyright (C) 1997-2007. Tegic Communications, Inc.
All rights reserved.

Nokia, Nokia Connecting People og Xpress-on er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre

background image

produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker
eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten
til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette
dokument, uden forudgående varsel.

Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af
data eller fortjeneste eller nogen som helst form for specielle,
tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er
forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes".
Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke
nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men
ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et
bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden
eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig retten til at
ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som
helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din
nærmeste Nokia-forhandler.

DENNE ENHED KAN INDEHOLDE PRODUKTER, TEKNOLOGI ELLER
SOFTWARE, SOM ER UNDERLAGT EKSPORTLOVE OG -REGLER FRA
USA ELLER ANDRE LANDE. AFVIGELSER FRA LOVEN ER FORBUDT.

9239736/4. udgave

background image

I n d h o l d s f o r t e g n e l s e

4