Nokia 1600 Help

background image

Gebruikershandleiding
Nokia 1600

9239747

Versie 4

background image

CONFORMITEITSVERKLARING

NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat
het product RH-64 conform is aan de bepalingen van de volgende
Richtlijn van de Raad: 1999/5/EG.

Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de
volgende website:
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

De doorgekruiste container wil zeggen dat het product
binnen de Europese gemeenschap voor gescheiden
afvalverzameling moet worden aangeboden aan het
einde van de levenscyclus. Dit geldt voor het apparaat,
maar ook voor alle toebehoren die van dit symbool zijn
voorzien. Bied deze producten niet aan bij het gewone
huisvuil.

Copyright © 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit
document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande
geschreven toestemming van Nokia is verboden.

background image

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input
software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All
rights reserved.

Nokia, Nokia Connecting People en Xpress-on zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van
andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of
handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation.

Nokia voert een beleid dat gericht is op continue ontwikkeling. Nokia
behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving
wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in
dit document worden beschreven.

In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens
of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse
of indirecte schade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie
verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt
geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid,
betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk
hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot
impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de
geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde
het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te
wijzigen of te herroepen.

background image

De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio
verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia
leverancier.

DIT APPARAAT BEVAT MOGELIJK ONDERDELEN, TECHNOLOGIE OF
SOFTWARE DIE ONDERHEVIG ZIJN AAN WET- EN REGELGEVING
BETREFFENDE EXPORT VAN DE V.S. EN ANDERE LANDEN.
OMLEIDING IN STRIJD MET DE WETGEVING IS VERBODEN.

9239747/Versie 4

background image

I n h o u d

5