Nokia 1600 Hjelp

background image

Brukerhåndbok for
Nokia 1600

9239735

4. utgave

background image

ERKLÆRING OM SAMSVAR

Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet
RH-64 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv
(Council Directive): 1999/5/EF.

En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at
innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet
avfall. Dette gjelder for enheten, men også for
ekstrautstyr merket med dette symbolet. Ikke kast disse
produktene som usortert, kommunalt avfall.

Copyright © 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele
innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha
mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input
software Copyright (C) 1997-2007. Tegic Communications, Inc.
All rights reserved.

background image

Nokia, Nokia Connecting People og Xpress-on er varemerker eller
registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller
firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn
for sine respektive eiere.

Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia
Corporation.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi
forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle
produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data
eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte
skader uansett årsak.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er".
Bortsett fra der det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen
garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert,
men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet
og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av,
påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia
forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke
det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til
område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler.

background image

DENNE ENHETEN KAN INNEHOLDE VARER, TEKNOLOGI ELLER
PROGRAMVARE SOM ER UNDERLAGT EKSPORTLOVER OG -
FORSKRIFTER FRA USA OG ANDRE LAND. DET ER ULOVLIG Å FRAVIKE
SLIK LOVGIVNING.

9239735/4. utgave

background image

I n n h o l d

5