Nokia 1600 Hjälp

background image

Nokia 1600
Användarhandbok

9239922

Utgåva 4

background image

KONFORMITETSDEKLARATION

Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar
att produkten RH-64 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:
1999/5/EG.

Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU
måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en
separat sopuppsamling. Detta gäller inte bara denna
enhet utan även alla tillbehör som är märkta med denna
symbol. Kasta inte dessa produkter med det vanliga
hushållsavfallet.

Copyright © 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller
hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan
föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input
software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All
rights reserved.

background image

Nokia, Nokia Connecting People och Xpress-on är varukännetecken
eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra
produkt-och företagsnamn som det hänvisats till kan vara
varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina
respektive ägare.

Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten
att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i
detta dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarigt för förlust av
data eller inkomst eller särskild, tillfällig, följdskada, eller indirekt
skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom
vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga
garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda,
inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens
allmänna lämplighet och / eller lämplighet för ett särskilt ändamål,
vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller innehållet i detta dokument.
Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla
det utan föregående meddelande.

Tillgång till särskilda produkter kan variera efter region. Vänligen
kontrollera detta med din närmaste Nokia-återförsäljare.

background image

D

ENNA

ENHET

KAN

INNEHÅLLA

ARTIKLAR

,

TEKNIK

ELLER

PROGRAMVARA

SOM

OMFATTAS

AV

EXPORTLAGAR

OCH

REGELVERK

I

USA

OCH

ANDRA

LÄNDER

.

S

PRIDNING

I

STRID

MOT

LAGEN

ÄR

FÖRBJUDEN

.

9239922 / Utgåva 4

background image

I n n e h å l l

5